niedziela, 18 października 2020

Bezpieczny WTZ


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej zostało "grantobiorcą" w ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Projekty w woj. lubelskim realizowane są za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa została zawarta w październiku w Lublinie pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez pełnomocników PFRON Oddział w Lublinie:

1.Ryszard Dados

2.Katarzyna Ostrzyżek

a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej reprezentowanym przez:

1.Maria Lisek-Zięba – Przewodnicząca Zarządu Koła

2.Kazimierz Szul – Wiceprzewodniczący Zarządu Koła

3.Renata Rozner – Gł. Księgowa

Przedmiotem umowy jest grant „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Dozowniki do mydła i płynów.PFRON powierza grant w wysokości 9828,00 zł do wykorzystania do końca 2020 roku na zakup środków ochrony osobistej m.in. na:

- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- maseczki, przyłbice,
- fartuchy,
- ręczniki papierowe,
- ścierki,
- rękawice ochronne,
- termometry,
- stojaki i uchwyty na preparaty do dezynfekcji.

Aby w pełni cieszyć się i korzystać z życia trzeba być silnym i zdrowy. Zdrowie to największy skarb. Możemy być bogaci mieć ogromny majątek i mnóstwo pieniędzy, jednak jeśli nie mamy zdrowia i jesteśmy chorzy to jesteśmy biedni.

Otrzymany grant wzbogaci ciągle nie wystarczający budżet placówki PSONI jaką są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dziękujemy za przyznane środki we wnioskowanej wysokości.

P.Maj,M.Lisek-Zięba

wtorek, 13 października 2020

Wicestarosta w WTZ

 „Dawanie to droga do otrzymywania. Daj światu coś od siebie. Popraw czyjś los”. 

W dniu 12.10.2020 r. (poniedziałek) w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy – placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej gościł Pan Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski. 


Spotkanie odbywało się w nietypowych warunkach przy zachowaniu wszelkich form ostrożności (dezynfekcja, maseczki, odstęp). 

Rozmawialiśmy o placówce, dokonaniach i planach na przyszłość, o funkcjonowaniu w trudnych czasach pandemii i dalszym wspieraniu oraz finansowaniu warsztatu przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Otrzymaliśmy obietnicę włączenia się w pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę placówki i wspieraniu podejmowanych działań. 

Głównym celem była rozmowa na temat „Rozbudowy budynku oświaty dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie budowy obiektu dla prowadzenia terapii zajęciowej (kat. IX i XI) z instalacjami zewnętrznymi: kablowym WLZ, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków, wodociągowej i zewnętrznej instalacji CO i CWU oraz budowa parkingu (kat. XXII) z drogą dojazdową do nowego obiektu.” 

Tak będzie wyglądał budynek. 

Posiadamy pełną dokumentację na rozbudowę i odpowiednie pozwolenia do jej realizacji. 

Już w 2015 roku Zarząd Koła rozważał decyzję o rozbudowie istniejącego budynku, ostateczna decyzja zapadła podczas Walnego Zebrania Członków Koła w 2018 r. W tym celu otworzone zostało specjalne konto z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Poszukujemy i zbieramy w dalszym ciągu fundusze na budowę, stąd m.in. nasz udział w kilku edycjach kampanii społecznej „Kilometry Dobra” gdzie poprzez prezentacje artystyczne w szkołach, parafiach zbierane były za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe do specjalnych puszek. Chcemy doprowadzić do rozbudowy ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane, czyli stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym polegającą na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Rozbudowa placówki o mieszkalnictwo dała by szansę uczestnikom warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. 

Poprzez rozbudowę placówki i stworzenie nowej, chcemy zabezpieczyć osoby niepełnosprawne w przypadku śmierci rodziców i/lub opiekunów. 

W nowej części – rozbudowywanej - będzie miejsce dla 7 beneficjentów. W budynku będą miejsca: do przygotowywania posiłków, świetlica, sala konferencyjna, pokój gościnny, dla asystenta oraz do zajęć, gabinet psychologa, archiwum, pomieszczenia administracyjne … Obecny budynek połączony zostanie z budowanym oranżerią. Wykonane zostaną też miejsca parkingowe, droga dojazdowa, zbiorniki na ścieki. 

Rozbudowa placówki to nasz priorytet. Planowany koszt budowy z wyposażeniem 3 500 000,00zł. Wierzymy, że znajdą się, znajdziemy środki na zrealizowanie projektu. 

Każdy może przyczynić się do rozwoju placówki wpłacając dowolną kwotę przeznaczoną na ten cel. Konto na które można wpłacać środki – BS Łęczna 84 8693 0006 2001 0000 3812 0003. 

Dziękujemy dotychczasowym ofiarodawcom za wsparcie. 

„Bardzo wierzę w ideę dawania i wspierania swojej społeczności oraz całego świata. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jestem przekonany, że wartość ludzkiego życia możemy określić przez wpływ, jaki ma na innych”. Steve Nash